การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2561

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2561เรื่อง “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง” <<หลักการและเหตุผล>><<กำหนดการ>><<ภาพจากการประชุม>>บทบรรยาย (powerpoint)1. ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร2. รศ.สมพร อิศวิลานนท์3. ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล <<การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2560 โครงการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ”>>

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2560

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2560เรื่อง “กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์” <<หลักการและเหตุผล>><<กำหนดการ>><<ภาพจากการประชุม>>บทบรรยาย (powerpoint)1. ”รู้จักข้าว รู้จักกิน” โดย รศ.ดรน้ำฝน2. ”กินข้าวให้เป็น…” โดย ผศ.ดร.ศรีวัฒนา3. ”เรื่องน้ำมันรำข้าว” โดย คุณประวิทย์4. ”คุณประโยชน์ในข้าวบริโภค…” โดย รศ.ดร.ปาริชาติ5. ”ข้าวในประเพณีไทย” โดย คุณผมทอง <<การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2559 การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2561>>

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2559

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2559เรื่อง “การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก” <<หลักการและเหตุผล>><<กำหนดการ>><<ภาพจากการประชุม>>บทบรรยาย (powerpoint)1. ”นโยบายข้าวและชาวนา” โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ2. “นโยบายรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่นา” โดย นางจินตนา ชัยยวรรณการ3. “การปรับตัวของชาวนากับนโยบายลดพื้นที่ทำนา / นาแปลงใหญ่” โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร <<การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558 การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2560>>

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558เรื่อง “การปรับตัวด้านการผลิตและการค้าข้าวไทยหลัง AEC” <<หลักการและเหตุผล>><<กำหนดการ>><<ภาพจากการประชุม>>บทบรรยาย (powerpoint)1. ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายข้าวและชาวนาแห่งชาติ”2. เอกสารบรรยาย “The Changing Rice Production in Asean Countries” ฉบับอังกฤษ3. เอกสารบรรยาย “The Changing Rice Production in Asean Countries” ฉบับแปลเป็นไทย4. เอกสารบรรยาย “The Changing World Rice Demand and Rice Markets” ฉบับอังกฤษ5. เอกสารบรรยาย “The Changing World Rice Demand and Rice Markets” ฉบับแปลเป็นไทย <<การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2557 การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2559>>

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2557

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2557เรื่อง “การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย” <<หลักการและเหตุผล>><<กำหนดการ>><<ภาพจากการประชุม>>บทบรรยาย (powerpoint)1. “การปฏิรูประบบวิจัยข้าวไทย”2. “การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว”3. “บริหารจัดการที่ดินเพื่อการทำนา” <<การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2556 การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558>>

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2556

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2556เรื่อง “อนาคตข้าวไทยในเวทีการค้าข้าวโลก” <<หลักการและเหตุผล>><<กำหนดการ>><<ภาพจากการประชุม>>บทบรรยาย (powerpoint)1. “ตลาดการค้าข้าวของโลก : นัยต่ออนาคตข้าวไทย” โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร2. “พลิกโฉมการผลิตข้าวไทย” โดย คุณชาญพิทยา ฉิมพาลี3. “มองข้าวไทยผ่านตลาดการค้าข้าวโลก” โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์4. “จุดเปลี่ยนในเวทีข้าวโลก ความท้าทายของชาวนาไทย” โดย คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ <<การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2555 การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2557>>