โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2

คนไทยผูกผันใกล้ชิดกับ “ข้าว” จนเป็นวัฒนธรรม และรากเหง้าชีวิตของความเป็นไทย วันนี่ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าพัฒนาเต็มกำลัง ชาวนากลับต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและทางเศรษฐกิจ ที่บั่นทอนกำลังกายและกำลังใจให้ยิ่งถดถอย

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอยกย่องให้กำลังใจและขอบคุณ บุญคุณอันใหญ่หลวงของชาวนาที่มีต่อคนไทย ที่ปลูกข้าวทุกเมล็ดให้เลี้ยงทุกชีวิตจนเติบใหญ่ จึงจัดโครงการ “คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง” ร่วมกับ 4 องค์กร เพื่อคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างของแต่ละภาค ที่ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญา ที่สั่งสมหลายชั่วอายุคน สร้างวิถีชาวนาที่แข็งแรงในสังคมไทย