การทำนา

กิจกรรมที่ชาวนาทำในนามีหลากหลาย ภาพที่ปรากฏในห้องแสดงภาพนี้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ชาวนาไทยทำในท้องนา เพื่อเลี้ยงผู้บริโภคข้าวไทยและต่างชาติ

1. การเตรียมดิน
2. การปลูกข้าว
3. การอารักขาข้าว
4. การเก็บเกี่ยว
5. การนวดข้าว / ฝัดข้าว
6. ควายกับท้องนา