การทำนา

การทำนาประกอบด้วยกิจกรรมนานัปการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. การเตรียมดิน
2. การปลูกข้าว
3. การอารักขาข้าว
4. การเก็บเกี่ยว
5. การนวดข้าว / ฝัดข้าว
6. ควายในกับนา