ข้าวกับพระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่างให้ความสำคัญแก่ข้าวและชาวนาไทยมาโดยตลอด ดังปรากฏในห้องภาพนี้