ข้าวกับพระมหากษัตริย์

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียนขึ้นในปี 2558  ปีที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานมาครบ 15 ปี และเป็นปีที่ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนได้รวมตัวจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น