การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ “ข้าวคือชีวิต” : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” ขึ้นในปี 2558 ปีที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานมาครบ 15 ปี และเป็นปีที่ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนได้รวมตัวจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น

การประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้มุ่งที่จะทำให้คนไทยและประชากรในประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมข้าวของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยครอบคลุมถึงความสำคัญของวัฒนธรรมข้าวในแง่มุมต่างๆ เช่น ข้าวในงานประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับข้าว ข้าวกับชาวนา อาหารจากข้าว และศิลปะกับข้าวเป็นต้น

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ
“วิถีไทย”
คีรีขันธ์ ไชยพร (ไทย)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
“Paddy of Carry home”
AungKyawTun (Myanmar)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
“ทุ่งนาแห่งความรัก”
ปฐมภัทร มีลาภ (ไทย)

รางวัลชมเชย
“Rice, a Symbol of Auspiciousness, Prosperity and Fertility”
Alland Dharmawan (Indonesia)

รางวัลชมเชย
“ขวัญข้าว พิธีกรรมแห่งความกตัญญู”
หรรษา ตั้งมั่นภูวดล (ไทย)

รางวัลชมเชย
“ถนอมข้าว”
พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ (ไทย)

รางวัลชมเชย
“ฝัดข้าว”
ปิยพงษ์ ศรวณีย์นวคุณ (ไทย)

รางวัลชมเชย
“พระข้าว”
Yutthapoom Noomdi (ไทย)

รางวัลชมเชย
“พักเหนื่อย”
วินนิวัตร ไตรตรงสัตย์ (ไทย)

รางวัลชมเชย
“มรดก”
จีรศักดิ์ ซุ่นไร้ (ไทย)

รางวัลชมเชย
“วิถีชาวนา”
วสันต์ เจริญสินทรัพย์ (ไทย)