การประชุมเวทีข้าวไทย

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเวทีข้าวไทยในเดือนธันวาคมของทุกปี  ในการประชุมเวทีข้าวไทยของแต่ละปี จะมีการรายงานถึงสถานการณ์ข้าวโดยรวมพร้อมกับนำประเด็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนาในปีนั้น ๆ มาร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ไข โดยมีชาวนาผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในเรื่องข้าวเป็นส่วนร่วมที่สำคัญ

นอกจากชาวนาแล้วผู้เข้าร่วมการประชุมจะประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งนักวิจัยข้าว นักศึกษาและบุคคลที่สนใจในเรื่องข้าว หลายครั้งหลายหนที่เนื้อหาและผลสรุปจากการประชุมเวทีข้าวไทยถูกนำไปหยิบยกพูดถึงและถูกต่อยอดในหลายวาระและโอกาส ส่งผลให้เกิดปฏิบัติการตอบรับที่ดี ตามมา

หัวข้อการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2548-2561 มีดังนี้

การประชุมเวทีข้าวไทย 19 ธ.ค. 2548
อนาคตข้าวไทย : ความอยู่รอดของชาวนา

หลักการและเหตุผล

ผลสรุปการประชุม

ภาพจากการประชุม

การประชุมเวทีข้าวไทย 22 ธ.ค. 2549
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาข้าวไทย

หลักการและเหตุผล

ผลสรุปการประชุม

บทบรรยาย โดย ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย

ภาพจากการประชุม

การประชุมเวทีข้าวไทย 14 ธ.ค. 2550
ชาวนารุ่นใหม่ : นำข้าวไทยก้าวไกล

หลักการและเหตุผล

ผลสรุปการประชุม

บทบรรยายโดย ศ.ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล

บทบรรยายโดย รศ.ดร. เจษฎา แก้วกัลยา

ภาพจากการประชุม

การประชุมเวทีข้าวไทย 19 ธ.ค. 2551
วิกฤตอาชีพชาวนากับความมั่นคงทางอาหารของชาติ

หลักการและเหตุผล

ผลสรุปการประชุม

บทบรรยายโดย คุณลดาวัลย์ คำภา

บทบรรยายโดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์

บทบรรยายโดย คุณประเสริฐ โกศัลยวิตร

ภาพจากการประชุม

การประชุมเวทีข้าวไทย 18 ธ.ค. 2552
วิกฤตข้าวไทย : ใครจะแก้

หลักการและเหตุผล

ผลสรุปการประชุม

บทบรรยายโดย ฯพณฯ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี

บทบรรยายโดย รศ.สมพร อิสวิลานนท์

บทบรรยายโดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ภาพจากการประชุม

การประชุมเวทีข้าวไทย 1 มิ.ย. 2555
นโยบายข้าวไทยภายใต้ภาวะกดดัน : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและเหตุผล

ผลสรุปการประชุม

บทบรรยายโดย คุณยรรยง พวงราช

บทบรรยายโดย คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

บทบรรยายโดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

บทบรรยายโดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์

บทบรรยายโดย ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช

ภาพจากการประชุม