การประชุมเวทีข้าวไทย

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเวทีข้าวไทยขึ้นทุกปีในเดือนธันวาคม เพื่อนำประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับข้าวและชาวนาในปีนั้นๆ มาพิจารณาร่วมกับผู้ที่ทำงานเรื่องข้าวของประเทศเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยมีชาวนาผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องข้าวที่สำคัญเป็นส่วนร่วมหลัก นอกจากชาวนาแล้วผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับข้าว รวมทั้งนักวิจัยข้าว นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องข้าว หลายครั้งหลายหนที่เนื้อหาและผลสรุปจากการประชุมเวทีข้าวไทยได้ถูกนำไปหยิบยกพูดถึงและถูกต่อยอดในหลายวาระและโอกาส ส่งผลให้เกิดการตอบรับที่ดีตามมา

หัวข้อการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2548 – 2561 :

ปี 2548"อนาคตข้าวไทย : ความอยู่รอดของชาวนา"
ปี 2549"เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาข้าวไทย"
ปี 2550“ชาวนารุ่นใหม่ : นำข้าวไทยก้าวไกล”
ปี 2551“วิกฤตอาชีพชาวนากับความมั่นคงทางอาหารของชาติ”
ปี 2552“วิกฤตข้าวไทยใครจะแก้”
ปี 2555“นโยบายข้าวไทยภายใต้ภาวะกดดัน : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ปี 2556“อนาคตข้าวไทยในเวทีการค้าข้าวโลก”
ปี 2557“การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย”
ปี 2558“การปรับตัวด้านการผลิตและการค้าข้าวไทยหลัง AEC”
ปี 2559“การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก”
ปี 2560“กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”
ปี 2561“การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง”

(คลิกที่ปีเพื่อดูข้อมูลของการประชุมในปีนั้น)