คณะกรรมการของมูลนิธิข้าวไทย

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกรรมการบริหาร 15 ท่าน กรรมการกิตติมศักดิ์ 7 ท่านและที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 3 ท่าน เป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน…….

กรรมการ
ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล
ประธานกรรมการบริษัท
เดวากูร์เมต์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ 194 ถนนนครไชยศรี
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรรมการ
คุณจารุวรรณ วนาสิน
ประธานกรรมการและกรรมการอำนวยการ
บริษัท มัลเลนโลว์ ประเทศไทย จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 27-28 ถ.สาธรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 1012
กรรมการ
คุณมนตรี คงตระกูลเทียน
ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจพืช ครบวงจร
เครือเจริญโภคภัณฑ์
เลขที่ 36 ซ.จันทร์ 24 (เย็นจิตร)
ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
กรรมการ
ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
นายก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
เลขที่ 5/80 หมู่บ้านเกษตรพัฒนา
ซ.พหลโยธิน 45 ถ.พหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการ
รศ.สมพร อิศวิลานนท์
นักวิชาการอาวุโส
สถาบันคลังสมองของชาติ
ชั้น 22 อาคารมหานครยิบซัม
เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
กรรมการ
ดร.พรชัย รุจิประภา
กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
74 ซอยเพชรเกษม 69
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
กรรมการ
คุณวิชัย ศรีประเสริฐ
ประธานบริหาร บริษัท ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 901/15/17 หมู่ที่ 15
ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กรรมการกิตติมศักดิ์
คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์
อธิบดีกรมการข้าว
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

กรรมการกิตติมศักดิ์ 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

กรรมการกิตติมศักดิ์ 
คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ
ผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 2346 ถ.พหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

กรรมการกิตติมศักดิ์ 
คุณประสิทธิ์ บุญเฉย
นายก สมาคมชาวนาข้าวไทย
เลขที่ 15/3 หมู่ 1 ตำบลคลองขวาง
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

กรรมการกิตติมศักดิ์ 
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
เลขที่ 73 (อาคารโยธี ชั้น 3) ถ.พระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

กรรมการกิตติมศักดิ์ 
คุณดลมนัส กาเจ
นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตร แห่งประเทศไทย
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุเทพฯ 10900
 กรรมการกิตติมศักดิ์ 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
เลขที่ 51 ซ.ปุณณวิถี 30
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
คุณวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายกสภาสภา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
เลขที่ 171/206 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์
เลขาธิการมูลนิธิสวิตา
เลขที่ 49/70 ซ.ท่านผู้หญิงพหล
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900