จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

2. ผลงานจิตรกรรมจากศิลปินรับเชิญ

ผลงานจิตรกรรมจากศิลปินรับเชิญ 28 ผลงานที่แสดงใน “นิทรรศการงานแสดงศิลปกรรมและการประกวดงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อข้าวไทย” 6-27 ธันวาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า

“รวงข้าวสีทอง หมายเลช ๑”
สีน้ำมันบนผ้าใบ
มนูญมุกข์ประดิษฐ์

“นก”
บรอนซ์
ชำเรือง วิเชียรเขตต์ (ศิลปินแห่งชาติ)

“ทุ่งนา ๒๕๕๒”
สีน้ำมันบนผ้าใบ
ชำเรือง วิเชียรเขตต์ (ศิลปินแห่งชาติ)

“ฝนหลวงข้าว”
สีอะคริลิก
กมล ทัศนาญชลี (ศิลปินแห่งชาติ)

“ข้าวคือชีวิต”
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
เดชา วราชุน (ศิลปินแห่งชาติ)

“เส้นสีเขียว”
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
อิทธิพล ตั้งโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ)

“แสงสุวรรณภูมิในน้ำมีปลาในนามีข้าว”
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
ปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ)

“ข้าว”
สื่อผสมบนผ้าใบ
วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ)

“ชาวนา”
การพิมพ์แกะไม้
อัศนีย์ ชูอรุณ (ราชบัณฑิต ประเภทวิจิตรศิลป์)

“เม็ดข้าว”
สีอะคริลิกบนผ้าใบเคลือบวาณิช
ช่วง มูลพินิจ

“แบกคุ”
การพิมพ์แกะไม้
ประพันธ์ ศรีสุตา

“ยุ้งข้าว”
การพิมพ์แกะไม้
ประพันธ์ ศรีสุตา

“ลากรถ”
การพิมพ์แกะไม้
ประพันธ์ ศรีสุตา

“หัวใจของแผ่นดิน ๑”
เคลือบสีอะคริลิก
เจ สุรเสน

“หัวใจของแผ่นดิน ๒”
เคลือบสีอะคริลิก
เจ สุรเสน

“ชาวนา”
การพิมพ์แกะไม้
อัศนีย์ ชูอรุณ (ราชบัณฑิต ประเภทวิจิตรศิลป์)

“วันใหม่”
สีน้ำมัน
ก่อเกียรติ แย้มมีศรี

“ผลิดอก”
สีน้ำมัน
ก่อเกียรติ แย้มมีศรี

“เปลือกนอก”
ถ่ายภาพ
พนม พรกุล

“แม่ผู้ยิ่งใหญ่”
บรอนซ์
เสาวภา วิเชียรเขตต์

“จิตสงบ”
บรอนซ์
ญานพล วิเชียรเขตต์

“ข้าวไทยความภูมิใจของชนชาติ”
ต้นแบบประติมากรรม (ภาพจำลองคอมพิวเตอร์)
วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร

“กล้าเขียว”
สีน้ำมัน
ธนา เหมวงษา

“เมล็ดข้าวแก้วนพรัตน์”
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
พีระพงษ์ กุลพิศาล

“จังหวะเส้นและสี ๑”
Monoprint
อริยา สุอังคะวาทิน

“มิติข้าวทุ่งสีทอง”
สีอะคริลิก
พัทธนันท์ เถาทอง

“ทุ่งสีทอง #๒”
สีน้ำ สีหมึก แม่พิมพ์โลหะกัดกรด
ไกรสร ประเสริฐ

“จินตภาพจากหุ่นไล่กาในท้องทุ่งสีทอง”
สีฝุ่น
รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี