การทำนา

6. ควายกับท้องนา

ภาพโดย เชาวน์ แดงจำรูญ

ภาพโดย นพรัตน์ มะกะ

ภาพโดย บุญมี ถนอมสุขสันต์

ภาพโดย สุรพล สุคำทัศน์

ภาพโดย อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

ภาพโดย อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

ภาพโดย อนันต์ จิรมหาสุวรรณ