การทำนา

6. ควายในนาข้าว

ภาพโดย เชาวน์ แดงจำรูญ

ภาพโดย นพรัตน์ มะกะ

ภาพโดย บุญมี ถนอมสุขสันต์

ภาพโดย สุรพล สุคำทัศน์

ภาพโดย อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

ภาพโดย อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

ภาพโดย อนันต์ จิรมหาสุวรรณ