เสวนากลุ่ม คิดใหม่ – ทำใหม่ การจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว