การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2550

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2550
เรื่อง “ชาวนารุ่นใหม่ : นำข้าวไทยก้าวไกล”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ผลสรุปการประชุม>>
<<ภาพจากการประชุม>>
บทบรรยาย (powerpoint)
1. ศ.ดร.อรนงค์ นัยวิกุล
2. รศ.ดร.เจษฏา แก้วกัลยา