การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2552

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2552
เรื่อง “วิกฤตข้าวไทยใครจะแก้”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ผลสรุปการประชุม>>
<<ภาพจากการประชุม>>
บทบรรยาย (powerpoint)
1. ฯพณฯ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
2. รศ.สมพร อิศวิลานนท์
3. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร