การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2555

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2555
เรื่อง “นโยบายข้าวไทยภายใต้ภาวะกดดัน : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ผลสรุปการประชุม>>
<<ภาพจากการประชุม>>
บทบรรยาย (powerpoint)
1. คุณยรรยง พวงราช
2. คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
3. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
4. รศ.สมพร อิศวิลานนท์
5. ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช