การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2556

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2556
เรื่อง “อนาคตข้าวไทยในเวทีการค้าข้าวโลก”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ภาพจากการประชุม>>
บทบรรยาย (powerpoint)
1. “ตลาดการค้าข้าวของโลก : นัยต่ออนาคตข้าวไทย” โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
2. “พลิกโฉมการผลิตข้าวไทย” โดย คุณชาญพิทยา ฉิมพาลี
3. “มองข้าวไทยผ่านตลาดการค้าข้าวโลก” โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์
4. “จุดเปลี่ยนในเวทีข้าวโลก ความท้าทายของชาวนาไทย” โดย คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์