การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558
เรื่อง “การปรับตัวด้านการผลิตและการค้าข้าวไทยหลัง AEC”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ภาพจากการประชุม>>
บทบรรยาย (powerpoint)
1. ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายข้าวและชาวนาแห่งชาติ”
2. เอกสารบรรยาย “The Changing Rice Production in Asean Countries” ฉบับอังกฤษ
3. เอกสารบรรยาย “The Changing Rice Production in Asean Countries” ฉบับแปลเป็นไทย
4. เอกสารบรรยาย “The Changing World Rice Demand and Rice Markets” ฉบับอังกฤษ
5. เอกสารบรรยาย “The Changing World Rice Demand and Rice Markets” ฉบับแปลเป็นไทย