การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2559

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2559
เรื่อง “การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ภาพจากการประชุม>>
บทบรรยาย (powerpoint)
1. ”นโยบายข้าวและชาวนา” โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ
2. “นโยบายรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่นา” โดย นางจินตนา ชัยยวรรณการ
3. “การปรับตัวของชาวนากับนโยบายลดพื้นที่ทำนา / นาแปลงใหญ่” โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร