การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2561

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2561
เรื่อง “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ภาพจากการประชุม>>
บทบรรยาย (powerpoint)
1. ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
2. รศ.สมพร อิศวิลานนท์
3. ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล