หนังสือ สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน

ข้าวกับคนในประชาคมอาเซียนมีความผูกพันกันสูงมาก ข้าวอยู่คู่กับภูมิภาคอาเซียนมาตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์นอกจากข้าวจะได้พิสูจน์ภูมิปัญญาของชาวนาอาเซียน

ในการสร้างนาข้าวให้เป็นภูมิทัศน์อันงดงามด้วยเครืองมือเครืองใช้และกระบวนการอันชาญฉลาดแล้ว ข้าวยังเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวนาอาเซียนรังสรรค์ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะและอาหารซึงรวมเรียกว่า “วัฒนธรรมข้าว” อันหลากหลายได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านทําความรู้จักวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประชาคมอาเซียนผ่านภาพถ่ายคัดสรรจากการจัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติและจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรในประเทศอาเซียน

 

รายละเอียดหนังสือ

 

หนังสือขนาด 23.0 x 27.5 เซนติเมตร หนา 168 หน้า

259 ภาพพิมพ์สีอย่างสวยงามทั้งเล่ม

บรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ราคาพิเศษเล่มละ 499 บาท