Main Page

“เรื่อง การปรับตัวของชาวนาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”
16 ธันวาคม 2562
<< เอกสารการประชุมและกำหนดการ >>
<< เสวนาเรื่อง “การปรับตัวของชาวนาไทยสู่การเป็น “ชาวนามืออาชีพ”” >>
<< เสวนาเรื่อง “คิดใหม่ – ทำใหม่ การจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว” >>
<< เสวนาเรื่อง “นวัตกรรมแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อชาวนา >>
<< บทความเรื่อง “ข้าวไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” >>
<< ภาพจากการประชุม >>

รายละเอียดการรับสมัคร
ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 – 2561
ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562

ผลการดำเนินงานค่ายข้าวอัจฉริยะปี 2562
<< รายละเอียดโครงการ >>
<< ค่ายข้าวอัจฉริยะ ภาคกลาง >>
<< ค่ายข้าวอัจฉริยะ ภาคเหนือ >>
<< ค่ายข้าวอัจฉริยะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >>
<< ค่ายข้าวอัจฉริยะ ภาคใต้ >>
<< จดหมายถึงสมาชิกเครือข่ายอนุชนชาวนาไทย >>