:: พระราชกรณียกิจ ::

พระยุคลบาทยาตรา ปวงประชาเป็นสุข

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกาย อุทิศกำลังความคิด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีกำลังใจในการทำนาปลูกข้าว กล่าวได้ว่าที่ใดเดือดร้อน ณ ที่นั่นจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงให้ความช่วยเหลือ ดังคำกล่าวที่ว่า "พระยุคลบาทยาตรา ปวงประชาเป็นสุข" นับเป็นบุญของประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมี ซึ่งมิอาจหาสถานที่ใดในโลกเสมอเหมือนได้ คนไทยทุกคนควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจด้วยการช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือชุมชน รักและสามัคคีกัน โดยนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

...กว่าจะมาถึงวันนี้ ...วันที่ข้าวไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ได้รับคำกล่าวขวัญว่าเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก

... กว่าจะมาถึงวันนี้... ...วันที่ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงดูครอบครัว มีขวัญและกำลังใจ มีรอยยิ้มเบิกบาน มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็น "ชาวนา"

... ความร่มเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้น ณ. วันนี้ ... เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือชาวนาและพัฒนาข้าวไทยในทุก ๆ ด้าน 

>> พระราชกรณียกิจบางส่วนของพระองค

 


มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Copy Right (c) 2006 Thai Rice Foundation under Royal Patronage, All rights reserved.