:: พระราชกรณียกิจ ::

การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..ทรงตระหนักถึงความสำคัญของข้าวว่าเป็นอาหารหลักของคนไทย และเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ จึงทรงให้ความสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าว อย่างต่อเนื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการวิจัยและส่งเสริม การปลูกข้าวนาสวน ข้าวไร่ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการผลิตข้าวในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 6 แห่ง คือ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 

<< กลับไปหน้าเดิม


มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Copy Right (c) 2006 Thai Rice Foundation under Royal Patronage, All rights reserved.