หมวดศิลปะ/วัฒนธรรม
 
  ชื่อเรื่อง ข้าวกับวิถีชิวิตไทย
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536
   
  ชื่อเรื่อง ข้าวในศิลปะวัฒธรรม
ผู้แต่ง  
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิข้าวไทย , 2544
   
  ชื่อเรื่อง ข้าว : วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
ผู้แต่ง เอี่ยม ทองดี
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มติชน , 2538
   
  ชื่อเรื่อง ข้าว : วัฒนธรรมแห่งชีวิต (Rice..Thai Cultural Life)
ผู้แต่ง เยาวนุช เวศร์ภาดา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แปลน โมทีฟ, 2541
   
  ชื่อเรื่อง การเจริญเป็นต้นใหม่จากโปรโตปลาสของข้าว
ผู้แต่ง จันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย
พิมพลักษณ์ 2533
ชื่อชุด โครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์ ; ปี 2532
   
  ชื่อเรื่อง ชนชาติไทยกับวัฒนธรรม
ผู้แต่ง สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิจัย จุฬาลุงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
หมายเหตุ ตำนานข้าวในความเชื่อของชนชาติไทย โดย ศิราพร ณ กลาง
ประเพณีสิบสองเดือน : วิถีชีวิตไทในรอบปี และ ธรรมยาขวัญข้าว : ตำนานข้าวชาวไทลี้อ สิบสองพันนา โดย ประคอง นิมมานเหมินท์ปริวรรต
ศึกษากรณีระบบไพรในอดีตของชนเผ่าภาษาตระกูลไทย มณฑลกวางสี และกุ้ยโจว โดย บบรยง จิระนคร (เจีย แยนจอง)
การศึกษาจากวรรณคดีล้านช้าง โดย สุกัญญา ภัทราชัย
พิธีกรรมของฝนของชนชาติไทย และการปรับเปลี่ยนความเชื่อดั้งเดิมให้เป็นพุทธ
ตำนานแม่โพสพและคำเชิญขวัญข้าวของลาวจากหนังสือมงคลชาวนา - วัฒนธรรมข้าวและการจัดระเบียบทงสังคม
ตำนานข้าวและบทเรียกขวัญข้าวชาวไทขึ้น เชียงตุง - นางโกลบ คำสูดขวัญลาน คำสู่ขวัญข้าว และคำสูดขวัญข้วขึ้นเยีย
ธรรมเยหลวงร้องขวัญข้าว
ชื่อเรื่องเพิ่มเติม สุขวัณณะชาดก มุงคุลชาวนา ตำนานข้าว
   
  ชื่อเรื่อง พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา (Rice Culture : Ceremonies of Rice and Rice Cultivation)
ผู้แต่ง เอี่ยม ทองดี
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
   
  ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย (Rice culture in the Thai society)
ผู้แต่ง สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: จุฬาฯ, 2536
หมายเหตุ สถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตร -- การจัดระเบียบทางสังคมของชุมชนวัฒนธรรมข้าวในประเทศไทย -- ภาษาในวัฒนธรรมข้าว -- เพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต -- ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมและคติชาวบ้านเกี่ยวกับข้าว -- วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย
: ศึกษากรณีบ้านนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -- วัฒนธรรมข้าว
พิธีเกี่ยวกับข้าวและการทำนา บทบาท การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม -- แม่โพสพ เทวีแห่งข้าว -- Energy analysis of Wetland Rice System in Thailand -- การแปรสภาพข้าวเป็นอาหารของคนไทย -- สรีรวิทยาของข้าวในทัศนะของชาวนาอีสาน จากพิธีกรรมถึงความรู้พื้นบ้านและนักมานุษยวิทยา -- บุญข้าวกระยาสารทบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โน้ต ตู้ไทยศึกษา
   
  ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทยและนานาชาติ (Rice Culture in the Thai and International Societies)
ผู้แต่ง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ และฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, 2539
   
  ชื่อเรื่อง วิถีความคิด - วิถีชีวิตชาวนาอีสาน
ผู้แต่ง สมชาย นิลอาธิ และจารุวรรณ ธรรมวัตร
พิมพลักษณ์ มหาสารคาม : อาศรมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541
   
  ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง(Rice culture in Thai society : persistence and change)
ผู้แต่ง งามพิศ สัตย์สงวน
ผู้แต่งร่วม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540