หมวดเศรษฐกิจ/การค้า
 
  ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจข้าวในภาคกลางกับผลกระทบต่อสังคมไทย ช่วง พ.ศ. 2460-2498
ผู้แต่ง ธรรมรักษ์ จำปา
พิมพลักษณ์ 2539
   
   ชื่อเรื่อง การดำเนินงานการกำหนดและรักษาระดับราคาข้าวเปลือกของรัฐบาล ฤดูการผลิตปี 2524/2525
ผู้แต่ง พิมพ์จันทร์ จุติกุลสันติสิน
พิมพลักษณ์ 2527
   
   ชื่อเรื่อง การดำเนินงานทางการตลาดของตลาดกลางข้าวเปลือกในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก
ผู้แต่ง ณรงค์ฤทธิ์ ผุสดี
พิมพลักษณ์ 2534
   
  ชื่อเรื่อง การประมาณค่าปริมาณการผลิต การส่งออก และการบริโภคข้าวของประเทศไทย
ผู้แต่ง เสนาะ รัศมีโรจน์วงศ์ และภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์ 2540
   
  ชื่อเรื่อง แกตต์และเอฟ เอ โอ สามารถแก้ไขปัญหาฟาร์มแอคต์ 1985 : ข้าวไทยได้อย่างไร? (= How can the Gatt and FAO Resolve the Problems of Farm ACT 1965 : Thai Rice ? )
ผู้แต่ง ผ่องศรี รุ่งกระจ่าง
พิมพลักษณ์ 2534
   
  ชื่อเรื่อง ข้าวเป็นพลังแห่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง แสวง กุลทองคำพระนคร : ม.ป.ท.,
พิมพลักษณ์ 2509
   
  ชื่อเรื่อง ข้าว:วิถีการตลาดผ่านระบบสหกรณ์
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ , กองวิชาการ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์,2523
   
  ชื่อเรื่อง โครงการสต๊อคสินค้าข้าวตามฤดูกาลในประเทศไทย = Seasonal rice buffer stock programmed in Thailand
ผู้แต่ง สุวาณี เจริญสุริยฉัตร
พิมพลักษณ์ 2523
   
  ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการลดค่าเงินบาทต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทย
ผู้แต่ง ชลรัตน์ รัตนยานนท์
พิมพลักษณ์ 2526
   
  ชื่อเรื่อง ไซโลเก็บข้าวเปลือกขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร
ผู้แต่ง วัชรชัย ภุมรินทร์
พิมพลักษณ์ 2531
   
  ชื่อเรื่อง โครงสร้างตลาดข้าวระดับส่งออกของไทย : ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ผู้แต่ง วิชัย สุวรรณรัตน์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2534