หมวดการศึกษา 
 
  ชื่อเรื่อง ข้าว
ผู้แต่ง ชาญ มงคล
พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศ กรมการฝึกหัดครู, 2536
   
  ชื่อเรื่อง ข้าวกับมนุษย์: นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเอเชียอาคเนย์ แปลจาก Rice and man : agricultural ecology in Southeast Asia
ผู้แต่ง แฮงส์, ลูเซียน เอ็ม, นฤจร อิทธิจีระจรัส ผู้แปล
พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527
   
  ชื่อเรื่อง ข้าว อาหารสำหรับผู้หิวโหย แปลจาก Rice food for a hungry world
ผู้แต่ง แฮมมอน, วินิเฟรต
พิมพลักษณ์ พระนคร : แพร่พิทยา, 2507
   
  ชื่อเรื่อง ความรู้เรื่องข้าว
ผู้แต่ง ประพาส วีระแพทย
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523
   
  ชื่อเรื่อง ความรู้เรื่องข้าว
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยข้าว
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
  ชื่อเรื่อง คู่มือข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย (An analysis of rice supple resources in Thailand)
ผู้แต่ง ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พิมพลักษณ์ สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตรพัทลุง : ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง, 2534
   
  ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตข้าวของประเทศไทย พ.ศ. 2398-2475
ผู้แต่ง ยุพิน คำแท่ง และภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์ 2528
   
  ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว
ผู้แต่ง กมลทิพย์ มั่นภักดี
พิมพลักษณ์ 2533
   
  ชื่อเรื่อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย (สุพรรณบุรี)
ผู้แต่ง กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537
   
  ชื่อเรื่อง เรื่องของข้าว
ผู้แต่ง  
พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
   
  ชื่อเรื่อง สนองเบื้องพระยุคลบาทอนุรักษ์และพัฒนาข้าวไทย
ผู้แต่ง สำลี บุญญาวิวัฒน์ นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ กอบแก้ว หลงสมบูรณ์ และสถาบันวิจัยข้าว
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร, 2542