หมวดทั่วไป
 
  ชื่อเรื่อง การผลิตเครื่องดื่มเสริมสุขภาพจากมอลท์ข้าวเจ้า
ผู้แต่ง จรรยา เจตน์เจริญ ณัฐกา โยคะกุล และปิยะมาศ พัฒนพงษ์
พิมพลักษณ์ 2540
ชื่อชุด โครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์ ; ปี 2539
   
  ชื่อเรื่อง ศักยภาพข้าวไทย ทิศทางใหม่สู่อุตสาหกรรม : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 32 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4 กุมภาพันธ์ 2537
ผู้แต่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร, 2537
   
  ชื่อเรื่อง ข้าวไทยไปญี่ปุ่น (ที่มา:หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้แต่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2538
   
  ชื่อเรื่อง ยโสธร : แผ่นดินข้าวหอมมะลิถิ่นบั้งไฟ
ผู้แต่ง ฆนกาล ฆาตยศิริ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แสงปัญญาเลิศ, 2542
ชื่อชุด โครงการจังหวัดของเรา
หัวเรื่อง ยโสธร -- ภูมิประเทศ -- หนังสือนำเที่ยว ยโสธร -- ประวัติศาสตร์ ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
   
  ชื่อเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้องของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง ศศิวิมล ตามไท
พิมพลักษณ์ 2542
   
  ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดข้าวไทยและนโยบายการค้าข้าวของประเทศไทย ในกลุ่มอาเชียน (Analysis of Thai rice market structure and trade policy in ASEAN)
ผู้แต่ง เอื้อมพร รวยรื่น
พิมพ์ลักษณ์ 2525
   
  ชื่อเรื่อง นโยบายข้าวไทย อดีต-ปัจจุบัน ปีการผลิต 2530/2531
ผู้แต่ง จำนงค์ ละเอียด
พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2531
   
  ชื่อเรื่อง ข้าวร้องไห้ : ถ้าชาวนาล้มละลาย การค้าขายจะพินาศ ประเทศชาติจะล่มจม
ผู้แต่ง ศิริ ผาสุก
พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาวิจัยงานพัฒนาชาบท, 2529
   
  ชื่อเรื่อง การวางแผนจัดสรรการใช้พื้นที่สำหรับการปลูกข้าวและพืชไร่ที่สำคัญและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ :ศึกษาโดยใช้นอนลีเนียร์โปรแกรมมิ่งและแบบจำลองเศรษฐมิติมหภาค
ผู้แต่ง พงศ์พัฒน์ คุโรวาท
พิมพ์ลักษณ์ 2538
   
  ชื่อเรื่อง การเมืองเรื่องข้าว : นโยบาย ประเด็นปัญหา และความขัดแย้ง
ผู้แต่ง อภิชัย พันธเสน และมนตรี เจนวิทย์การ
พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2531
   
  ชื่อเรื่อง ข้าวไทยจากนาธรรมชาติ สู่ข้าวปลอดสารเคมี
ผู้แต่ง ไพศาล สังโวลี และมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา, 2543