หมวดวิทยาศาสตร์/วิจัย
     
  ชื่อเรื่อง โครงการประสิทธิภาพของเครื่องปลูกข้าวในพื้นที่ประเทศไทย (Land preparation for rice transplanter)
  ผู้แต่ง กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส และวิชาหมั่นทำการ ณรงค์ อุ่นคง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533

     
  ชื่อเรื่อง การศึกษาเพื่อปรับปรุงการตากแผ่ข้าวหลังการเก็บเกี่ยวและการชะลอการเสื่อมคุณภาพข้าวเปลือก ความชื้นสูงในระดับเกษตรกร
  ผู้แต่ง วินิต ชินสุวรรณ
  พิมพ์ลักษณ์ ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538
     
  ชื่อเรื่อง การศึกษาเบื้องต้นถึงเรดิโอไอโซโทปที่มีครึ่งชีวิตยาว ในข้าวจากทุกภาคของประเทศ
  ผู้แต่ง สุรางค์ พุ่มพวง
  พิมพ์ลักษณ์ 2520
     
  ชื่อเรื่อง การทดลองหาเรโชของปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมแก่ข้าวเบา 2 พันธุ์ สำหรับนาภาคกลางของประเทศไทย (Determinations of fertilizer rations suitable for two early varieties of rice cultivated in the Central Plain of Thailand)
  ผู้แต่ง จักรกฤษณ์เลปนานนท์
  พิมพลักษณ์ 2507
     
  ชื่อเรื่อง การใช้รำข้าวเป็นแหล่งใยอาหารในคุกกี้แคลอรี่ต่ำ
  ผู้แต่ง กรุณา ชัยเสถียร
  พิมพลักษณ์ 2536
     
  ชื่อเรื่อง กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของข้าว (Oryza sativa Linn.) จากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ผู้แต่ง อรัญญา ตันติปัญจพร
  พิมพลักษณ์ 2531
     
  ชื่อเรื่อง การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบนผิวใบข้าว
  ผู้แต่ง จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ
  พิมพลักษณ์ 2541
     
  ชื่อเรื่อง การควบคุมทางกรรมพันธุ์ของลักษณะไวแสงของข้าวสามพันธุ์
  ผู้แต่ง สุมาลี พิชญางกูร
  พิมพลักษณ์ 2508
     
  ชื่อเรื่อง

การเจริญเป็นต้นใหม่จากโปรโตปลาสของข้าว ชุด โครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์ ; ปี 2532

  ผู้แต่ง จันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย
  พิมพลักษณ์ 2533
     
  ชื่อเรื่อง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว : เอกสารทางวิชาการ
  ผู้แต่ง ประเสริฐ สองเมือง
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร, 2543
     
  ชื่อเรื่อง การบำรุงข้าว
  ผู้แต่ง ม.ล.ยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร, 2521
     
  ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมของไทย
  ผู้แต่ง วาสนา วรมิศร์
  พิมพลักษณ์ พิษณุโลก : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2538