งานวิจัยข้าว


องค์ความรู้เรื่องข้าว

สมัครสมาชิก
ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครสมาชิก "เพื่อนข้าวไทย" โดยผ่านเว็บไซต์ thairice.org
เพื่อติดตามรับข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิฯ ในโอกาสต่าง ๆ
:: สมัครสมาชิกเพื่อนข้าวไทย ::
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
*
นามสกุล
*
เพศ
ชาย หญิง
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
*
จังหวัด
*
รหัสไปรษณีย์
*
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมลล์
*
อายุ
ปี
ระดับการศึกษา
อาชีพ
งานด้านข้าวที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/งานวิจัย การศึกษา วัฒนธรรมข้าว
เศรษฐกิจ/การค้า ผลิตภัณฑ์จากข้าว
อื่น ๆ
:: ท่านสามารถให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ในเรื่องใดได้บ้างต่อไปนี้ ::
ให้ข้อมูลเรื่องข้าว  ช่วยงานของมูลนิธิฯ ช่วยเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิฯ
ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่มูลนิธิ อื่น ๆ
:: ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ::

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Copyright (c) 2006 Thai Rice Foundation under Royal Patronage, All rights reserved.