ใบสมัคร

ส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครนวัตกรรมข้าวไทย 2567 new LAST

การส่งผลงาน

ภายใน 3 วัน หลังส่งใบสมัคร ผู้สมัครควรส่งตัวอย่างผลงาน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบสมัคร มายัง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
โทร: 02 942 7620 , 02 942 7626 E-mail : ricefoundthailand@yahoo.com

Scroll to Top