ภาพจากการประชุม

๑. พิธีเปิดการประชุม
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และประธานพิธี กล่าวเปิดการประชุม
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวต้อนรับ
ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิฯ
กล่าวรายงาน
กรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม : คุณจารุวรรณ วนาสิน
ดร.สมศรี อรุณินท์ และคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
กรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม : คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์
คุณมนตรี คงตระกูลเทียน และคุณลักขณา นะวิโรจน์
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
๒. พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี ๒๕๖๔
ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย
เข้ารับโล่พระราชทาน รางวัลที่ ๑ กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลงาน: นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพห่วงโซ่การผลิตข้าว
ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย
ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ดร.ขวัญใจ โกเมศ และดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
คุณกฤศกัญญา เบญจาธิกูล
รับโล่เกียรติยศ ใบประกาศนียบัตร และป้ายเงินรางวัล
สำหรับรางวัลที่ ๒ กลุ่มอุตสาหกรรม
จากท่านประธานในพิธี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
คุณสุพัฒน์ เลาระวัตร
รับโล่เกียรติยศ ใบประกาศนียบัตรและป้ายเงินรางวัล
สำหรับรางวัลชมเชย กลุ่มอุตสาหกรรม
จากท่านประธานในพิธี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
คุณก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ
เข้ารับโล่พระราชทาน รางวัลที่ ๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลงาน: สีฟางข้าว นวัตศิลป์สีสกรีนพิมพ์ลายจากฟางข้าว
คุณก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ
ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ดร.ขวัญใจ โกเมศ และดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
คุณเสาวลักษณ์ กำธรสิริพีระ
รับโล่เกียรติยศ ใบประกาศนียบัตร และป้ายเงินรางวัล
สำหรับรางวัลที่ ๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จากท่านประธานในพิธี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ดร.ธรธรรศ สนธีระ (ขึ้นรับรางวัลแทน คุณเกษร เพ็ญสกุล)
รับโล่เกียรติยศ ใบประกาศนียบัตร และป้ายเงินรางวัล
สำหรับรางวัลชมเชย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จากท่านประธานในพิธี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ดร.ขวัญใจ โกเมศ และดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
ถ่ายภาพรวมกับนวัตกรที่ได้รับรางวัล
๓. การเสวนา ๔ กลุ่ม
เสวนาเรื่อง “ผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทย”
ดร.วัลลภ มานะธัญญา รศ.สมพร อิศวานนท์
คุณสุเมธ เหล่าโมราพร และดร.ชัยชาญ เจริญสุข
(ซ้ายมาขวา)
เสวนาเรื่อง “ชาวนาปรับตัวสู่การเป็นชาวนามืออาชีพอย่างไร”
คุณวิทิตตา เพชรมะลิ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
และคุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ (ซ้ายมาขวา)
เสวนาเรื่อง “ระบบงานวิจัยข้าวไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง”
ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ดร.สงกรานต์ จิตรากร (ภาพซ้าย)
ดร.สงกรานต์ จิตรากร รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล และรศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน (ภาพขวา)
เสวนาเรื่อง “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวจะไปทางใด”
คุณชาญวิทย์ รัตนราศรี (ซ้าย) และดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (ขวา)
๔. นิทรรศการ
๔.๑ ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี ๒๕๖๔
รางวัลที่ ๑ กลุ่มอุตสาหกรรม
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพห่วงโซ่การผลิตข้าว
รางวัลที่ ๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สีฟางข้าว นวัตศิลป์สีสกรีนพิมพ์ลายจากฟางข้าว
รางวัลที่ ๒ กลุ่มอุตสาหกรรม
สารสกัดข้าวกล้องสามสี
รางวัลที่ ๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวหนึกงากรอบ
รางวัลชมเชย กลุ่มอุตสาหกรรม
Clean Rice Husks Set
รางวัลชมเชย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
Konsri Rice (ครศรีไรซ์)
๔.๒ “เศรษฐกิจพอเพียง”
จัดโดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย
นิทรรศการบิดาแห่งนักประดิษฐ์ และกษัตริย์นักพัฒนา
นิทรรศการชุดทฤษฎีใหม่
Scroll to Top