งานวิจัยข้าว


องค์ความรู้เรื่องข้าว

ผู้ที่สนใจบทความที่เกี่ยวกับข้าว สามารถคลิ๊กไปที่ชื่อเรื่องของบทความเพื่อทำการเปิดอ่านหรือทำการ Download

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน/แปล
จาก
รายงานสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวของโลกและของไทย ปี 2554 และแนวโน้ม
สมพร อิศวิลานนท์ /
ปรุฬท์ สันติธรรมรักษ์
เอกสารเผยแพร่ โดยสถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับ สกว. 04/25/12
Jasmine VS Jazzman ใครจะหอมกว่ากัน ?
รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร
บทความแจก ณ สัมมนาพิเศษเรื่องข้าว “ข้าวไทยกับการจดสิทธิบัตร : ก้าวต่อไป”
นวัตกรรมข้าวไทยจากฝีมือคนไทย
-
SCG Debenture Magazine 07/03/08 www.scg.co.th
วันวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ของชาวนา
ผศ.เอี่ยม ทองดี
หนังสือข้าวกับชาวนา
ชาวนาไทย : ภาพที่มองผ่านวรรณกรรม
สุกัญญา สุจฉายา
หนังสือข้าวกับชาวนา
ชาวนากับการสูญหายของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
สุรพล ทองมีค่า
หนังสือข้าวกับชาวนา
บทสะท้อนความคิด เรื่องชีวิตชาวนาไทย
ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์
หนังสือข้าวกับชาวนา
เขาคิดถึงชาวนากันว่าอย่างนี้...
ทรงกลด บางยี่ขัน
หนังสือข้าวกับชาวนา
อนาคตการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดจีน
ดร.ชโยดม สรรพศรี
หนังสือข้าวกับชาวนา
สมาคมชาวนาไทย
สุวรรณ คธาวุธ
หนังสือข้าวกับชาวนา
โรงเรียนชาวนา
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
หนังสือข้าวกับชาวนา
เสียงจากครูและนักเรียนโรงเรียนชาวนา
วรรณา นาวิกมูล
หนังสือข้าวกับชาวนา
ข้าวในคติชนของคนไทย-ไท
สุกัญญา สุจฉายา
หนังสือข้าวในศิลปะ
และวัฒนธรรม
RICE, THE GRAIN OF CULTURE
ดร.ขวัญใจ โกเมศ
--
THE RICE KING
Mr. BOB HILL
RICE TODAY
Jan-Mar ’07
The Rice Crisis
KEITH BRADSHER
Reader’s Digest Aug’08
-----------------------------------------------------------------------------------------
    หากท่านใดมีบทความข้าวที่น่าสนใจและยินดีจัดส่งมาให้มูลนิธิฯ กรุณาติดต่อมาด้วย จักขอบคุณยิ่ง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Copyright (c) 2006 Thai Rice Foundation under Royal Patronage, All rights reserved.