:: บัตรเอนกประสงค์ ::

บัตรเอนกประสงค์ ประกอบด้วย ภาพที่ชนะ “การประกวดภาพวาดระบายสี ข้าวคือชีวิต” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาส และส่งเสริมให้เด็กไทยแสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับระลึกถึงความสำคัญของข้าว และชาวนาไทย มีทั้งหมด 3 ชุด ตามระดับอายุของผู้วาด ; ชุด A (6-11 ปี) ชุด B (12-14 ปี) และ ชุด C (15-17 ปี) แต่ละกล่องประกอบด้วยบัตรเอนกประสงค์ (แบบพับครึ่ง) พร้อมซองขาวขอบเขียว 13 ใบ

รายได้นำเข้าสมทบ กองทุนพระราชทาน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Download ใบสั่งซื้อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621