:: ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ::


น้ำหนักสุทธิ 1 ก.ก. ราคา 40 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

Khao Dawk Mali 105
    เป็นข้าวจากนาของ คุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ในเขตหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกภายใต้ระบบ GAP มีคุณภาพทัดเทียมกับที่ปลูกในภาคอีสาน เคยชนะอันดับหนึ่งของการประกวดข้าวหอมมะลิแห่งชาติ


รายได้นำเข้าสมทบกองทุนพระราชทาน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2942-7620 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621

E-mail: ricefoundthailand@yahoo.com