การทำนา

4. เก็บเกี่ยว 4.1 เกี่ยวข้าวโดยคน ภาพโดย คันธารัตน์ สง่าวงศ์วิโรจน์ ภาพโดย ชินชนก เสนานันท์สกุล ภาพโดย ธงชัย พุ่มโพธิ์ ภาพโดย นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพร ภาพโดย พงศธร ภุขันอนันต์ ภาพโดย พรชัย ทรงศักดิ์ศรี ภาพโดย พรชัย ทรงศักดิ์ศรี ภาพโดย พรสุข ศุกรานนท์รัตน์ ภาพโดย พิสิฐ เสนานันท์สกุล ภาพโดย มานิต ลาภลือชัย ภาพโดย สันติธร ธีระลักษณ์ ภาพโดย สุทัศน์ ฟองมูล ภาพโดย สุรศักดิ์ การะเวก ภาพโดย บูรพา แคล้วเครือ 4.2 เกี่ยวข้าวด้วยเครื่องกล ภาพโดย ชนะศักดิ์ …

การทำนา

2. การปลูกข้าว 2.1 ปักดำ ภาพโดย กล้าณรงค์ คำโสภา ภาพโดย เฉลิม อัชชมานะ ภาพโดย ธงชัย พุ่มโพธิ์ ภาพโดย พรสุข ศุภรานนท์รัตน์ ภาพโดย พิสิฐ เสนานันท์สกุล ภาพโดย ไพรัตน์ มงคลกิจพิรุฬห์ ภาพโดย ภูวพงษ์ ผจญอริฟาย ภาพโดย ภูวพงษ์ ผจญอริฟาย ภาพโดย มานิต ลาภลือชัย ภาพโดย มานิต สวยสะอาด ภาพโดย วิหาร ขวัญดี ภาพโดย ศิวาณี แซ่ตัน ภาพโดย สิริรัตน์ สุขแก้ว ภาพโดย สุรศักดิ์ การะเวก ภาพโดย อัครเดช วิมสิกกมล 2.2 …

การทำนา

1. เตรียมดิน 1.1 ไถนาด้วยเครื่องกล ภาพโดย จินตนา ใจโปร่ง ภาพโดย ชัยวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ภาพโดย เทวินทร์ มานะจิตต์ ภาพโดย ธิดารัตน์ เจียดวิจิตร ภาพโดย บูรพา แคล้วเครือ ภาพโดย อรวรรณ โสพลพันธ์ ภาพโดย อุไรวรรณ สนิยา 1.2 ไถนาด้วยควาย ภาพโดย ไกรสร ทวีสิน ภาพโดย นภาพร จิโสะ ภาพโดย บุญมี ถนอมสุขสันต์ ภาพโดย สุทัศน์ ฟองมูล ภาพโดย อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

4. ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงใน “นิทรรศการงานแสดงศิลปกรรมประกวดภาพจิตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อข้าวไทย” 6-27 ธันวาคม 2556  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนนเจ้าฟ้า มีทั้งสิ้น 75 ผลงาน ปฏิเวธ เสาว์คง“ข้าวคือชีวิต”สีน้ำมันผ้าใบ ณรงค์ชัย สิทธิวัฒนาพร“ข้าวคือชีวิต”สีอะครีลิก สำราญ มณีรัตน์“ขวัญข้าวใต้ร่มพระบารมี ๑”สีอะครีลิกบนผ้าใบ สำราญ มณีรัตน์“ขวัญข้าวใต้ร่มพระบารมี ๒”สีอะครีลิกบนผ้าใบ จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม“ขวัญไทย – ชนบทไทย ด้วยรักและผูกพัน”สีน้ำมัน จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ“เกี่ยว…เก็บ”สีอะครีลิก ไปรยา เกตุกูล“วิถีแห่งข้าว”สีอะครีลิกบนผ้าใบ ไปรยา เกตุกูล“วิถีแห่งข้าว”สีอะครีลิกบนผ้าใบ สมบูรณ์ สูงขาว“ร่มเย็น – เป็นสุข”สีอะครีลิก สมบูรณ์ สูงขาว“ความจริงใจความฝัน”สีอะครีลิก ทรงวุฒิ ขาววิเศษ“อุดม สมบูรณ์”สีอะครีลิก สิขเรศ …

จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

3. ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ผลงานที่ได้รับที่ได้รับรางวัลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดทำโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีทั้งสิ้น 6 ผลงาน รางวัลชนะเลิศ “ทุ่งรวงทอง” สีอะคริลิกทองคำเปลว เชี่ยวชาญ ทิพย์วงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ปลูกบุญ” สีน้ำบนกระดาษ ปรีชา พรหมปราบทุกข์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “เกี่ยว…เก็บ” สีอะคริลิก จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ทุ่งทองของปรัชญาพ่อ” สีอะคริลิก สันติ สิงห์สุ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ข้าวแห่งความสุข ๒” สีน้ำมัน บุญนำ สาสุด รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “จากเบื้องสูงสู่เบื้องล่าง” สีอะคริลิกบนผ้าใบ สรพงษ์ สีชมภู