HEAD-LOGO-NEW-2.png

ข่าวหน้าแรก

การประชุมปรึกษาหารือโครงการ “Priority Setting” ครั้งที่ 1/2567

                         คณะทำงานโครงการ “Priority Setting” ได้จัดประชุมปรึกษาหารือโครงการ “Priority Setting” ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานมูลนิธิข้าวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อระดมความคิดเห็นและขับเคลื่อนโปรแกรมที่จะดำเนินงานของโครงการฯ

(จากซ้ายไปขวา) ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
รศ.ดร.ศิวเรศ อารีกิจ คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส และรศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์

การประชุมหารือสำหรับการจัดงาน Thailand Rice Fest 2024

                         คุณช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด และคุณทรงกลด บางยี่ขัน ได้เข้าพบคุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานมูลนิธิฯ เพื่อประชุมหารือสำหรับการจัดงาน Thailand Rice Fest 2024 โดยงานนี้ จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2567

การประชุมเพื่อหารือการต่อบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทยรุ่นใหม่ระหว่างมูลนิธิฯ กับ สอศ.

                        นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมเพื่อหารือการต่อบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทย
รุ่นใหม่ระหว่างมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายธนภัทร แสงจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ประจำปี 2567

                         จัดขึ้นในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อรับรายงานผลการดำเนินงาน ของมูลนิธิฯ ในปี 2566 และร่วมกำหนดแผนงานของมูลนิธิฯ ในปี 2567-2568 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2566
เรื่อง “อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย”
13 ธันวาคม 2566

เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ

“เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ” กลับมาอีกครั้ง

                                               มูลนิธิฯ ได้นำเครื่องประดับ                                                                                        หลังจากได้รับการเรียกร้องจากผู้สนใจ
เมล็ดข้าวขวัญเป็นของขวัญที่ควรค่าแก่การครอบครอง หรือมอบให้บุคคลสำคัญในโอกาสพิเศษ เช่น วันพ่อ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น

คลิกที่ภาพ เพื่อสั่งซื้อ

ศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์
"นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย"

                         มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ได้สร้างศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์เรื่อง “นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย” ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา และข้อมูลแก่ผู้สนใจเรื่องนวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ริเริ่มดำเนินงานและนักศึกษาทั่วไป โดยที่ผู้สนใจสามารถส่งคำถามเข้ามาที่มูลนิธิฯ โดยสแกนหรือกด QR Code ด้านล่างนี้

ศูนย์บริการฯ นี้ จะเริ่มเปิดบริการในวันที่ 24 ตุลาคม 2566

เมนูหลัก

ของขวัญข้าว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Scroll to Top