จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

เป็นผลงานจิตรกรรมที่แสดงใน “นิทรรศการงานแสดงศิลปกรรมและการประกวดงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อข้าวไทย”  6-27 ธันวาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า ประกอบด้วย

ข้าวกับพระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่างให้ความสำคัญแก่ข้าวและชาวนาไทยมาโดยตลอด ดังปรากฏในห้องภาพนี้

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ “ข้าวคือชีวิต” : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” ขึ้นในปี 2558 ปีที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานมาครบ 15 ปี และเป็นปีที่ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนได้รวมตัวจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น

วัฒนธรรม / ประเพณีเกี่ยวกับข้าว

ประเพณีและวัฒนธรรมข้าวในประเทศไทยมีหลากหลายมิติ ในสังคมไทยที่แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ ข้าวไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อเศรษฐกิจและอาหารหลักที่สำคัญเท่านั้น หากเป็น “ตัวตน” และ “ทุนเดิม” ของสังคมไทยมานับพันๆ ปี

การทำนา

กิจกรรมที่ชาวนาทำในนามีหลากหลาย ภาพที่ปรากฏในห้องแสดงภาพนี้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ชาวนาไทยทำในท้องนา เพื่อเลี้ยงผู้บริโภคข้าวไทยและต่างชาติ