การประชุมเวทีข้าวไทย

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเวทีข้าวไทยขึ้นทุกปีในเดือนธันวาคม เพื่อนำประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับข้าวและชาวนาในปีนั้นๆ มาพิจารณาร่วมกับผู้ที่ทำงานเรื่องข้าวของประเทศเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยมีชาวนาผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องข้าวที่สำคัญเป็นส่วนร่วมหลัก นอกจากชาวนาแล้วผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับข้าว รวมทั้งนักวิจัยข้าว นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องข้าว หลายครั้งหลายหนที่เนื้อหาและผลสรุปจากการประชุมเวทีข้าวไทยได้ถูกนำไปหยิบยกพูดถึงและถูกต่อยอดในหลายวาระและโอกาส ส่งผลให้เกิดการตอบรับที่ดีตามมา

โครงการประกวด เรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ”

ปัจจุบัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้คนได้หันมาให้ความสำคัญ ใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักมาแต่บรรพบุรุษ ในแต่ละมื้อคนไทยกินข้าวประมาณร้อยละ 50 ของอาหารทั้งหมด ข้าวจึงมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่คนไทย โดยเฉพาะผู้สูงวัย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2

ชาวนาสร้างประโยชน์มหาศาลทั้งแก่เศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศและแก่คนไทยทั่วไปในฐานะที่ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย แต่แทนที่ชาวนาไทยจะได้รับการยกย่องอย่างจริงจังในฐานะเป็นกระดูกสันหลังของชาติกลับต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและทางเศรษฐกิจที่บั่นทอนกำลังกายและกำลังใจอยู่เนืองๆ โดยไม่ได้รับการแก้ไข

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย

ปัจจุบันชาวนาไทยอยู่ในวัยสูงอายุเป็นส่วนใหญ่คือมีอายุเฉลี่ยประมาณ 57 ปีส่วนมากมีการศึกษาแค่ระดับปฐม  อีกทั้งชาวนาส่วนใหญ่มีทัศนคติว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่ลำบากและมีฐานะยากจน จึงไม่ปรารถนาจะส่งเสริมให้ลูกหลานมาเป็นชาวนาเหมือนตน

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย

คนไทยได้เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ เช่น เมล็ดข้าว แกลบ รำข้าว และฟางข้าว มานานแล้วถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สั่งสมและถ่ายทอดกันมายาวนาน

อ่านเพิ่มเติม