การประชุมเวทีข้าวไทย

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเวทีข้าวไทยในเดือนธันวาคมของทุกปี  ในการประชุมเวทีข้าวไทยของแต่ละปี จะมีการรายงานถึงสถานการณ์ข้าวโดยรวมพร้อมกับนำประเด็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนาในปีนั้น ๆ มาร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ไข โดยมีชาวนาผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในเรื่องข้าวเป็นส่วนร่วมที่สำคัญ

โครงการประกวด เรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ”

ปัจจุบัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้คนได้หันมาให้ความสำคัญ ใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักมาแต่บรรพบุรุษ ในแต่ละมื้อคนไทยกินข้าวประมาณร้อยละ 50 ของอาหารทั้งหมด ข้าวจึงมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่คนไทย โดยเฉพาะผู้สูงวัยอ่านเพิ่มเติม

โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2

คนไทยผูกผันใกล้ชิดกับ “ข้าว” จนเป็นวัฒนธรรม และรากเหง้าชีวิตของความเป็นไทย วันนี่ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าพัฒนาเต็มกำลัง ชาวนากลับต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและทางเศรษฐกิจ ที่บั่นทอนกำลังกายและกำลังใจให้ยิ่งถดถอย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย

ปัจจุบันชาวนาไทยอยู่ในวัยสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ และส่วนมากมีการศึกษาในระดับ ป.4  อีกทั้งส่วนใหญ่มีทัศนคติว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่ลำบากและชาวนามีฐานะยากจน จึงไม่ปรารถนาจะส่งเสริมให้ลูกหลานมาเป็นชาวนาเหมือนตน มูลนิธิข้าวไทย ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพชาวนาไทย

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย

คนไทยได้เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของข้าว เช่น เมล็ดข้าว แกลบ รำข้าว และฟางข้าว มานานแล้ว ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สั่งสมและถ่ายทอดกันมายาวนาน

อ่านเพิ่มเติม