การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย

คนไทยได้เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของข้าว เช่น เมล็ดข้าว แกลบ รำข้าว และฟางข้าว มานานแล้ว ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สั่งสมและถ่ายทอดกันมายาวนาน

ในอดีตคนไทยแปรรูปข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักแต่ในปัจจุบันได้มีผู้ริเริ่มที่จะนำภูมิปัญญาเหล่านี้ มาประยุกต์ให้เป็นการผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเพื่อการค้า รวมทั้งได้มีการประดิษฐ์คิดค้นโดยนำข้าวและส่วนต่างๆ ของข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าว แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าความก้าวหน้าในเรื่องนี้ในระดับประเทศยังมีไม่มากนัก การส่งออกข้าวที่เป็นเมล็ดข้าวยังมีมากถึง 95% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด นั่นคือการส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าข้าวมีไม่ถึง 5%

โอกาสที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าข้าวควรจะมีความเป็นไปได้สูง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงร่วมกันจัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2550 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ที่สามารถนำออกไปในเชิงพาณิชย์ได้