จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

เป็นผลงานจิตรกรรมที่แสดงใน “นิทรรศการงานแสดงศิลปกรรมและการประกวดงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อข้าวไทย”  6-27 ธันวาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า ประกอบด้วย

1. ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ผลงานจิตรกรรมจากศิลปินรับเชิญ
3. ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
4. ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง