การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2549

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2549
เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาข้าวไทย”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ผลสรุปการประชุม>>
<<ภาพจากการประชุม>>