การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2557

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2557
เรื่อง “การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ภาพจากการประชุม>>
บทบรรยาย (powerpoint)
1. “การปฏิรูประบบวิจัยข้าวไทย”
2. “การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว”
3. “บริหารจัดการที่ดินเพื่อการทำนา”