การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2560

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2560
เรื่อง “กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ภาพจากการประชุม>>
บทบรรยาย (powerpoint)
1. ”รู้จักข้าว รู้จักกิน” โดย รศ.ดรน้ำฝน
2. ”กินข้าวให้เป็น…” โดย ผศ.ดร.ศรีวัฒนา
3. ”เรื่องน้ำมันรำข้าว” โดย คุณประวิทย์
4. ”คุณประโยชน์ในข้าวบริโภค…” โดย รศ.ดร.ปาริชาติ
5. ”ข้าวในประเพณีไทย” โดย คุณผมทอง