การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความสำคัญของข้าวว่าเป็นอาหารหลักของคนไทย และเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ จึงทรงให้ความสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าว อย่างต่อเนื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวดำเนินการวิจัยและส่งเสริม การปลูกข้าวนาสวน ข้าวไร่ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการผลิตข้าวในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 6 แห่ง คือ
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
Scroll to Top