การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2555

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2555
เรื่อง “นโยบายข้าวไทยภายใต้ภาวะกดดัน : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
บทบรรยาย (powerpoint)
Scroll to Top