การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2561

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2561
เรื่อง “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง”
บทบรรยาย (powerpoint)
Scroll to Top