การทำนา

1. เตรียมดิน

1.1 ไถนาด้วยเครื่องกล

1.2 ไถนาด้วยควาย

1.1 การไถนาด้วยเครื่องจักรกล
1.2 ไถนาด้วยควาย
Scroll to Top