การทำนา

2. การปลูกข้าว

2.1 ปักดำ

2.2 หว่านข้าว

2.1 การปักดำ
2.2 การหว่านข้าว
Scroll to Top