การทำนา

4. เก็บเกี่ยว

4.1 เกี่ยวข้าวโดยคน

4.2 เกี่ยวข้าวด้วยเครื่องกล

4.3 ขนข้าว

Scroll to Top