HEAD-LOGO-NEW-2.png

เก็บตก คำถาม - คำตอบ
จากการเสวนาพิเศษ
คู่แข่งขันข้าวไทย ในเวทีโลก

Play Video

ประเทศไทยส่งออกลำดับที่ 3 ของโลก จะต้องมีสัดส่วนการส่งออกข้าวไทย ต่อผลผลิตข้าวไทยทั้งหมดเท่าไหร่ จึงจะทำให้เกษตรกรขายข้าวเปลือก ในราคาที่เป็นที่น่าพอใจ โดยไม่ต้องใช้นโยบายประกันรายได้ (รัฐบาลมีหนี้สูงมาก ข่าวล่าสุด กู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น)

ประเทศไทยผลิตข้าวสารได้ปีละ20 ล้านตัน ใช้บริโภคในประเทศประมาณ10 ล้านตัน ที่เหลืออีก 10 ล้านตัน ก็ส่งออก ถ้าส่งออกน้อยข้าวก็จะเหลือในstock มาก จะกดราคาข้าวสารฤดูต่อๆ ไป หากขายดีส่งออกเกิน ก็จะดันให้ราคาข้าวฤดูต่อไปสูง

ราคาปุ๋ย น้ำมันเชื้อเพลิงแพง เพิ่มต้นทุนการปลูกข้าว
ราคาข้าวเปลือกต้องเป็นเท่าไหร่จึงจะทำให้ชาวนาอยู่ได้

ราคาปุ๋ย น้ำมันเชื้อเพลิงแพง
เพิ่มต้นทุนการปลูกข้าว
ราคาข้าวเปลือกต้องเป็นเท่าไหร่
จึงจะทำให้ชาวนาอยู่ได้

เมื่อปุ๋ยแพงต้นทุนชาวนาขึ้นแน่ จะต้องให้ขายในราคาเท่าไรชาวนาจึงจะอยู่ได้ตอบยากครับ สมมุติต้นทุนทำนาปกติไร่ละ4,000 บาท ปุ๋ยที่แพงขึ้นน่าจะส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นเป็น 5,000 บาท/ไร่ ถ้าชาวนาทำผลผลิตได้ 700, 800, 900 หรือ 1,000กก./ไร่ ต้นทุนก็ออกมาต่างกันดังนี้
ผลผลิต 700 กก/ไร่ มีต้นทุน 7142 บาท/ตัน
ผลผลิต 800 กก/ไร่ มีต้นทุน 6,250 บาท/ตัน
ผลผลิต 900 กก/ไร่ มีต้นทุน 5,555 บาท/ตัน
ผลผลิต 1,000 กก/ไร่ มีต้นทุน 5,000 บาท/ตัน
ถ้าขายได้ราคาสูงกว่าต้นทุนก็กำไร
ทั้งหมดจึงอยู่ที่ชาวนาว่าทำผลผลิตได้เท่าไร และมีต้นทุนการทำนาต่อไร่เท่าไหร่

เมื่อปุ๋ยแพงต้นทุนชาวนาขึ้นแน่ จะต้องให้ขายในราคาเท่าไรชาวนาจึงจะอยู่ได้ตอบยากครับ สมมุติต้นทุนทำนาปกติไร่ละ4,000 บาท ปุ๋ยที่แพงขึ้นน่าจะส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นเป็น 5,000 บาท/ไร่ ถ้าชาวนาทำผลผลิตได้ 700, 800, 900 หรือ 1,000กก./ไร่ ต้นทุนก็ออกมาต่างกันดังนี้

ผลผลิต 700 กก/ไร่
มีต้นทุน 7142 บาท/ตัน
ผลผลิต 800 กก/ไร่
มีต้นทุน 6,250 บาท/ตัน
ผลผลิต 900 กก/ไร่
มีต้นทุน 5,555 บาท/ตัน
ผลผลิต 1,000 กก/ไร่
มีต้นทุน 5,000 บาท/ตัน

ถ้าขายได้ราคาสูงกว่าต้นทุนก็กำไร
ทั้งหมดจึงอยู่ที่ชาวนาว่าทำผลผลิตได้เท่าไร และมีต้นทุนการทำนาต่อไร่เท่าไหร่

การเป็นแชมป์โลกไม่สำคัญเท่ากับ ความอยู่รอดของเกษตรกร จะเสนอรัฐบาลอย่างไร และแม้ว่าราคาข้าวเปลือกจะสูง แต่ปัจจัยการผลิตสูงกว่าราคาข้าวเปลือก เกษตรกรจะอยู่ได้อย่างไร

รัฐบาลควรมีนโยบายเรื่องข้าว ที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายที่แน่นอนของประเทศ ว่าต้องการเป็นแชมป์โลกในการขายข้าว หรือต้องการให้มีข้าวพอบริโภคในประเทศ หรือเพื่อให้ชาวนาอยู่ดีมีสุข ฯลฯ สำหรับเกษตรกรขนาดเล็ก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางออกที่ดีในการแก้ปัญหาความยากจน

หากการจัดทำมาตรฐานข้าวนุ่มไทย ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำในขณะนี้แล้วเสร็จ ประเทศไทยจะทวงแชมป์ข้าวโลก คืนได้หรือไม่

การมีมาตรฐานข้าวนุ่มอย่างเดียวแล้วจะทำให้ไทยเป็นแชมป์การส่งออกเลยคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ เพราะ ตลาดข้าวนุ่มมีเพียง 3 ล้านตัน เมื่อตลาดข้าวโลกมีถึง 40-50 ล้านตัน อินเดียผู้ส่งออกสูงสุดของโลกก็ส่งออกได้ 21 ล้านตันแล้วครับ

ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่เพิ่มการผลิตข้าวมากขึ้น อาจเกินความต้องการของตลาด มูลนิธิข้าวไทยฯ มีแผนการขับเคลื่อน พัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของไทยอย่างไรบ้าง เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้

หน้าที่หลักของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เรื่องข้าว สร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวนา และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารกับภาคีภาคส่วน มูลนิธิฯ ไม่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงนโยบาย แต่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข) บริหารโดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกลไกสำคัญในการจัดทำแผนและนโยบายข้าวของประเทศ

Road map ของการพัฒนาให้ข้าวพื้นนุ่มได้ราคาสู้กับคู่แข่งได้มีแล้วหรือไม่ จะจัดทำ Road map 5ปี 10ปี หรือ 20ปี

ขณะนี้ยังไม่มี road map การพัฒนาข้าวพื้นนุ่มครับ

และเตรียมตัวพบกับเสวนาต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง เพื่อมารู้จักตัวตนของวงการส่งออกข้าวไทย
รู้ว่าตลาดทั่วโลกต้องการอะไร และเรามีข้าวชนิดที่ตลาดต้องการหรือไม่
ปัญหาอุปสรรค และสาเหตุที่ทำให้การค้าข้าวไทยในตลาดโลกถดถอยลง
นั่นคือประเทศไทยจะมีทางออกหรือไม่อย่างไร?

และเตรียมตัวพบกับเสวนาต่อเนื่อง
อีก 2 ครั้ง เพื่อมารู้จักตัวตน
ของวงการส่งออกข้าวไทย
รู้ว่าตลาดทั่วโลกต้องการอะไร
และเรามีข้าวชนิดที่ตลาดต้องการหรือไม่
ปัญหาอุปสรรค และสาเหตุ
ที่ทำให้การค้าข้าวไทยในตลาดโลกถดถอยลง
นั่นคือประเทศไทยจะมีทางออกหรือไม่อย่างไร?

Scroll to Top