การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2548

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2548
เรื่อง “อนาคตข้าวไทย : ความอยู่รอดของชาวนา”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ผลสรุปการประชุม>>
<<ภาพจากการประชุม>>