ค่ายข้าว ภาคกลาง

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2560

อนุชนผู้เข้าค่าย 19 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นายภาณุพงศ์ อับดุลสลามฉะเชิงเทราวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
2นางสาวธีรนุช มังประเสริฐฉะเชิงเทราวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
3นางสาวพรรนภา อารีบีฉะเชิงเทราวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
4นายภานุวัฒน์ เต๊ะซันฉะเชิงเทราวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
5นางสาวทัศศินันต์ เลี่ยงตระกูลชัยฉะเชิงเทราวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
6นางสาวผกามาศ โสภาฉะเชิงเทราวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
7นางสาวสิริพร หลักทรัพย์สิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
8นางสาวเมษา มงคลเฉลิม สิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
9นางสาวเสาวณี ฉายสำเภาสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
10นายฐปนขจร ปันแจ่มสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
11นางสาวศศิวรรณ ถมทองสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
12นายกัณเศรษฐ์ ศิริโสภาพงษ์ฉะเชิงเทราโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์
13นายสิทธิพร ชูกาวชลบุรีโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
14นางสาวพีรดา สุขสมจิตรสมุทรปราการโรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์
15นายจิรเมธ ห้องสวัสดิ์สมุทรสาครโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
16นางสาวเรืองศิริ ท่าซุงอุทัยธานีโรงเรียนหนองฉางวิทยา
17นายไพศาล อ่อนรัมย์บุรีรัมย์ร.ร.พระครูวิทยาคม
18นางสาวตรีนันท์ ชัยณรงค์บุรีรัมย์ร.ร.พระครูวิทยาคม
19นางสาวเพ็ญนภา เรียนรัมย์บุรีรัมย์ร.ร.พระครูวิทยาคม

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายงานเรื่องโครงการ และร่วมถ่ายภาพกับแขกผู้มีเกียรติ
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top